witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami

Familie
dikkopjes (HESPERIIDAE)
Onderfamilie
Pyrginae / Pyrgus carthami
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van het witgezoomd spikkeldikkopje is slechts één waarneming bekend: een mannetje in de Lutte (Overijssel) in 1917.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: circa 14 mm. De lichtgrijze tot witte vlekken op de bovenkant van de vleugels zijn scherp afgegrensd. Langs de achterrand kan een rij onduidelijke grijze vlekjes aanwezig zijn. De onderkant van de achtervleugel is geelgroen met veel witte vlekken en maakt een zeer lichte indruk. De vlekken hebben grijze randen, die niet scherp zijn afgegrensd van de grondkleur. De grijze randen zijn moeilijk te zien, maar vormen een goed kenmerk. Verder valt op de onderkant van de achtervleugel op dat de witte vlekken langs de achterrand ongeveer even groot zijn als die van de middenband.

Gelijkende soorten vlinder

Alle andere spikkeldikkopjes hebben op de onderkant van de achtervleugel een rij grote vlekken langs de achterrand en een rij kleine vlekken in het midden.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juni in één generatie. De vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden.

Levenscyclus

Rups: begin juli-begin mei. De soort overwintert als half volgroeide rups in de strooisellaag.

Waardplanten

Waardplanten zijn diverse soorten ganzerik.

Habitat

Droge, schrale graslanden.

Zeldzaamheid

Van het witgezoomd spikkeldikkopje is slechts één waarneming bekend: een mannetje in de Lutte (Overijssel) in 1917.

Mobiliteit

Het witgezoomd spikkeldikkopje wordt in de literatuur vermeld als honkvast.

Europa

De dichtstbijzijnde populaties liggen in de Vogezen en het zuidelijk Rijndal. De soort gaat in Noordwest-Europa achteruit en komt in België sinds 1940 niet meer voor.

Mondiaal

Het witgezoomd spikkeldikkopje komt in een groot deel van Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties liggen in de Vogezen en het zuidelijk Rijndal. De soort gaat in Noordwest-Europa achteruit en komt in België sinds 1940 niet meer voor.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Safflower Skipper
Duitse naam
Dunkelbrauner Dickkopffalter, Marmorierter Kleinspanner,
Franse naam
Grande Hespéride
Oud Nederlandse naam
getekende dikkop
Synoniemen
Syrichtus carthami, Pyrgus fritillarius, Hesperia carthami
Toelichting wetenschappelijke naam

Pyrgus: purgos is een toren op een muur, kantelen. Waarschijnlijk wordt de geblokte franje bedoeld. Ook zou mogelijk zijn dat het een vorm is van Pyrgi, een stad in de Peloponneses; dit is echter onwaarschijnlijk daar Hübner nooit aardrijkskundige namen gebruikte.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1813)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie dikkopjes (HESPERIIDAE)

kalkgraslanddikkopje
Spialia sertorius

spiegeldikkopje
Heteropterus morpheus

bretons spikkeldikkopje
Pyrgus armoricanus

geelsprietdikkopje
Thymelicus sylvestris

groot dikkopje
Ochlodes sylvanus

alle soorten uit deze familie