Beheer

Steeds minder ruimte

Vlinders en libellen komen voor in zeer verschillende gebieden. We vinden ze vanzelfsprekend in de natuurlijke landschappen en in landschappen met een vooral cultuurhistorisch karakter. Maar ook in het stedelijk gebied leven veschillende soorten vlinders.

Veel geschikte plekjes voor vlinders en libellen hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw. En doordat er zoveel huizen en wegen gebouwd worden, zijn veel geschikte plekjes voor vlinders ver uit elkaar komen te liggen in ons landschap. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt, bijvoorbeeld door een ziekte, dan is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt. De meeste dagvlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen.

Waarom is beheren noodzakelijk?

De natuur in ons land staat onder grote druk door aantasting van de kwaliteit van water, lucht en bodem. Om karakteristieke landschappen en de bijbehorende biodiversiteit te behouden is het nodig om te beheren. Het beheer is afhankelijk van het type natuur: denk aan maaien, plaggen, laten begrazen met vee of schapen, boswerkzaamheden, sloten schonen, waterpeilen regelen of afval verwijderen.

Achteruitgang

Sinds het begin van de 20e eeuw zijn er 17 soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen. En van de 53 soorten, die nu nog in ons land voorkomen, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam.

Vlinder- en libellenbeheer

Om kenmerkende soorten te behouden in (natuur)terreinen is aangepast beheer noodzakelijk. De Vlinderstichting adviseert terreineigenaren over het meest geschikte beheer.


Rode Lijst

Waarom een Rode Lijst?

Het doel van een Rode Lijst is het identificeren van bedreigde soorten. Deze vragen extra aandacht van beleid en beheer om de achteruitgang te stoppen.

De Rode Lijst is een publicatie van de rijksoverheid waarin gesignaleerd wordt hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn bedreigd (of zelfs verdwenen) en welke niet.
Ook zijn Rode Lijsten een prima instrument om de vorderingen bij de natuur- en soortbescherming te toetsen en soortgroepen onderling te vergelijken. Daartoe is het natuurlijk wel nodig dat de Rode Lijsten op dezelfde manier gemaakt worden. Binnen Nederland coördineert het Ministerie van Economische zaken de Rode Lijsten.

Rode Lijst-categorieën

In een Rode Lijst worden de soorten toegedeeld aan een van de Rode Lijst-categorieën:

  • verdwenen soorten: minimaal tien jaar geen voortplanting in Nederland;
  • bedreigde soorten (verdeeld over ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar en gevoelig).

Op de Rode Lijst worden geen soorten opgenomen die behoren tot de categorieën 'thans niet bedreigd' en 'niet beschouwd' (gasten die zich niet regelmatig in ons land voortplanten).

Beheer voor vlinders en libellen