boserebia Erebia ligea

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Satyrinae / Erebia ligea
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in de eerste helft van de twintigste eeuw tweemaal in Nederland is waargenomen. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Eifel en in de Hoge Venen in België.

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 22-26 mm. Deze erebia is vrij groot en heeft als enige in Noordwest-Europa een sterk geblokte franje. Kenmerkend is ook het begin van een witte band op de onderkant van de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

De zomererebia en de voorjaarserebia hebben geen opvallend geblokte franje en missen de witte vlek op de onderkant van de achtervleugel.

Gelijkende soorten vlinder

zomererebia
Erebia aethiops

voorjaarserebia
Erebia medusa

Levenscyclus

De eerste overwintering vindt plaats als ei, de tweede als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Diverse grassen.

Habitat

Habitat: Open plekken in het bos en bosranden.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie per twee jaar.

Mobiliteit

De boseribia staat te boek als vrij honkvast.

Europa

De boserebia komt in een groot deel van Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in de Duitse Eifel en de Hoge Venen (België).

Mondiaal

Van Midden-Europa (Oost-Frankrijk) naar het oosten via de gematigde zone tot Japan. In Frankrijk en Italië slechts geïsoleerd en lokaal. Ontbreekt in de rest van West- en Zuid-Europa; ook niet in Noord-Duitsland en niet in Noord- en Oost-Polen. Daarentegen wel weer in heel Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid
Engelse naam
Arran Brown
Duitse naam
Grosser Mohrenfalter, Wald-Mohrenfalter, Weissbindiger Mohrenfalter
Franse naam
Grand Moiré, Moiré blanc-fascie
Oud Nederlandse naam
moorvlinder
Toelichting wetenschappelijke naam

Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders.
ligea: Ligea is de naam van een van de Nereïden of Sirenen.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

duinparelmoervlinder
Argynnis niobe

oostelijke vos
Nymphalis xanthomelas

bont zandoogje
Pararge aegeria

voorjaarserebia
Erebia medusa

alle soorten uit deze familie