oranje luzernevlinder Colias crocea

Familie

witjes (PIERIDAE)

Zeldzaamheid

Een vrij schaarse trekvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen; het zwaartepunt van de verspreiding ligt in de zuidelijke provincies en de kuststrook.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De oranje luzernevlinder is een trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Zuid-Europa en Noord-Afrika naar het noorden vliegt. De eerste vlinders arriveren in mei en juni in ons land. De volgende generaties vliegen van begin augustus-eind oktober, aangevuld met nieuwe immigranten. In Zuid-Europa vliegt deze soort in vier tot zes generaties.

De vroegst bekende waarneming is 15 maart; de laatste waarneming 29 november.

Levenscyclus

Rups: vanaf half juni. In Zuid-Europa overwintert de soort als rups.

ei-afzet
Het vrouwtje zet de eitjes afzonderlijk af op de bovenkant van bladeren. Hierbij gaat de voorkeur uit naar planten die in een lage vegetatie op open grond groeien.

rups en verpopping
De rupsen eten eerst de eischaal grotendeels op en voeden zich vervolgens met de bovenkant van het blad. Na de eerste vervelling eten ze hele bladeren. Zij kunnen snel groeien en het komt voor dat een rups binnen een maand volledig volgroeid is. De soort overwintert in het mediterrane gebied als rups. Deze rups is niet in diapauze maar groeit, zij het langzaam, door. Hij verpopt zich meestal aan een stengel van de waardplant.

vlinders
De dichtheid aan vlinders varieert aanzienlijk tussen zeer laag (enkele individuen per km2) en bijzonder hoog (circa 1000 individuen per hectare). Vlinders voeden zich met nectar van verschillende kruiden, bijvoorbeeld van waardplanten zoals luzerne en rode klaver. Oranje luzernevlinders zijn actieve en snelle vliegers. Zij rusten geregeld op de bodem op open plekken tussen planten, maar vliegen onmiddellijk weg bij verstoring. Bij zonnig weer patrouilleren mannetjes laag vliegend boven de vegetatie.

trekgedrag
Tijdens de trektocht planten de vlinders zich voort; hun nakomelingen verplaatsen zich verder noordwaarts. Hierdoor ontstaan opeenvolgende golven van zwervende vlinders. In slechte jaren komen slechts enkele vlinders en stranden de meeste in Midden-Frankrijk; in uitzonderlijk goede jaren vindt er een grote invasie in grote delen van Europa plaats.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Clouded Yellow

Duitse naam

Wandergelbling, Postillon

Franse naam

Le Souci

Oud Nederlandse naam

klavervlinder, oranje posthoorntje, oranjegele hooivlinder

Synoniemen

Colias croceus, Colias edusa

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Colias: Colias is de naam van het voorgebergte langs de kust van Attica waar een tempel van Aphrodite (Venus) stond. De slag van Salamis werd hier vlakbij uitgevochten.
croceus: croceus is saffraangeel, de grondkleur van de soort.

Auteursnaam en jaartal

(Fourcroy, 1785)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-27 mm. De bovenkant van de vleugels is oranjegeel. Langs de achterrand bevindt zich zowel op de voorvleugel als op de achtervleugel een brede donkere band; bij het mannetje is deze band rond de vleugelpunt door lichte aders onderbroken. De vrouwtjes zijn oranje en hebben oranjegele vlekken in de donkere band langs de achterrand. Bij de vorm helice, die alleen bij de vrouwtjes voorkomt, is de bovenkant lichtgeel tot wit met een brede zwarte achterrand op de bovenkant van de achtervleugels. De vlinder rust met dichtgevouwen vleugels.

Kenmerken rups

Tot 33 mm; lichaam groen fijn zwart gespikkeld; over de spiraculae loopt een geelachtig witte streep met daarin - aan weerszijden van elk spiraculum - rode en oranje veegjes; onder deze streep een aantal kleine zwarte vlekjes, één op elk segment. Heeft door de fijne lichaamsbeharing een witachtige kleur.

Gelijkende soorten vlinder

Bij de gele luzernevlinder en de zuidelijke luzernevlinder loopt de donkere band langs de achterrand van de voorvleugel richting de binnenrandhoek smal toe; op de achtervleugel is de donkere band zeer smal.

Gelijkende soorten rups

Gele luzernevlinder (Colias hyale).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open, kruidenrijke terreinen, zoals bloemrijke graslanden, (luzerne)akkers, braakliggende grond en ruigten. Tijdens de trek en zwerftochten kunnen de vlinders overal worden waargenomen.

Planten

Waardplanten zijn diverse vlinderbloemigen, waaronder luzerne, lupine, wikke en klaver soorten.

Waardplant

Hoefklaver
Hippocrepis

Lupine
Lupinus

Rupsklaver
Medicago

Kroonkruid
Securigera

Klaver
Trifolium

Soorten uit dezelfde familie witjes (PIERIDAE)

Alle soorten uit deze familie