Nachtvlinderwerk in Nederland

In Nederland zijn verschillende organisaties betrokken bij de bestudering van nachtvlinders.

Vlinders en libellen zijn een onlosmakelijk onderdeel van de natuur. Daarom moeten ze overal waar ze thuishoren ook daadwerkelijk te vinden zijn. Met onze kennis willen we iedereen ondersteunen, die aan de realisatie van een natuur vol vlinders en libellen kan bijdragen.

Meer over De Vlinderstichting

De Vlinderstichting

Werkgroep Vlinderfaunistiek

De Werkgroep Vlinderfaunistiek (WVF) is onderdeel van de Stichting European Invertebrate Survey (EIS) Nederland en bestaat sinds 2002. De werkgroep stelt zich ten doel het verzamelen van zoveel mogelijk betrouwbare gegevens over het voorkomen van vlindersoorten in Nederland, niet alleen van macronachtvlinders, maar ook van microvlinders en dagvlinders. 
Een bijzondere activiteit van de WVF is het Trekvlinderonderzoek, dat in 1940 gestart is door B.J. Lempke. Ook over de resultaten hiervan wordt jaarlijks gerapporteerd in Entomologische Berichten.

Meer informatie over de WVF is te vinden op www.eis-nederland.nl en in de nieuwsbrief van EIS Nederland.

Sectie Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging

De doelstelling van de sectie Ter Haar is de kennis over macrovlinders in Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor iedereen. Het zwaartepunt ligt hierbij op nachtvlinders. De sectie Ter Haar is opgericht in november 1998 en is dus nog een jonge sectie van de NEV met inmiddels ruim honderd leden. De sectie houdt ieder jaar twee bijeenkomsten, één in het voorjaar en één in het najaar (zie ook de Agenda). Tijdens de bijeenkomsten worden wetenswaardigheden uitgewisseld, lezingen gegeven en materiaal getoond. Bovendien wordt jaarlijks, samen met de sectie Snellen (microvlinders), een excursie georganiseerd naar een natuurgebied ergens in Nederland, waar alle deelnemers met een vergunning (nacht)vlinders kunnen waarnemen en vangen. Van de resultaten verschijnt later een inventarisatierapport, zie Excursieverslagen secties Ter Haar en Snellen. De sectie geeft, wederom samen met de sectie Snellen, tweemaal per jaar het mededelingenblad Franje uit voor alle leden. Hierin staan behalve de verslagen van de voor- en najaarsbijeenkomsten ook andere verhalen over het interessegebied. Nu en dan worden workshops georganiseerd, waarin een bepaald thema of een soort(groep) centraal staat. Een groot aantal leden van de sectie Ter Haar heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de totstandkoming van deze Nederlandse veldgids, met name op het gebied van de verspreiding en de zeldzaamheid van de soorten.

Vlinderonderzoek