seringenvlinder Apeira syringaria

Gewone vlier, wilde en gekweekte kamperfoelie, gewone es, liguster en sering zijn de waardplanten van de seringenvlinder.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Apeira syringaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; er zijn geen waarnemingen bekend van de Waddeneilanden. RL: kwetsbaar.
Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 19-22 mm. De rusthouding met de enigszins omhoog gehouden en langs de voorrand geplooide vleugels is kenmerkend, evenals de gelijkmatige violette kleurzweem en de forse bruine lijn die schuin over de voorvleugel loopt. Het mannetje is kleiner en helderder gekleurd dan het vrouwtje en heeft meer oranje. Het vrouwtje is grijzer.

Kenmerken rups

Tot 30 mm; lichaam dik, naar de kop en de staart sterk versmald, met een paar duidelijke, gekromde uitwassen op de rugzijde van segment acht en kleinere, dubbele bultjes op de segmenten zes en zeven; licht okerkleurig met donker olijfbruine of purperachtig bruine tekening; kop grijsachtig bruin.

Vliegtijd en gedrag
Juni-juli in één generatie; soms een partiële tweede generatie in augustus-september. De vlinders kunnen in de schemering vliegend worden waargenomen, soms hoog in de boomkruinen. Ze komen in kleine aantallen op licht.
Levenscyclus
Rups: augustus-eind mei. De soort overwintert doorgaans als jonge rups op de waardplant.
Waardplanten
Gewone vlier, wilde kamperfoelie, gewone es, liguster en sering; soms ook gekweekte kamperfoeliesoorten.
Habitat

Loofbossen (met name open plekjes en smalle bospaden), struwelen, duinen en tuinen.

Zeldzaamheid
Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het land lokaal voor; er zijn geen waarnemingen bekend van de Waddeneilanden. RL: kwetsbaar.
België
Vrij zeldzaam in het hele land. Komt wijdverbreid voor in lage aantallen.
Mondiaal
West-Oost: de Britse eilanden en Japan; in het zuiden de noordelijke Middellandse Zee, de Balkan, Klein-Azië en de Kaukasus in het noorden tot Zuid-Scandinavië.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Lilac Beauty
Duitse naam
Fliederspanner
Franse naam
l'Ennomos du lilas
Synoniemen
Pericallia syringaria, Phalaena syringaria, Hygrochroa syringaria, Ennomos syringaria
Toelichting Nederlandse naam
De gewone sering, Syringa vulgaris, is een van de vele waardplanten. Linnaeus verwerkte deze plantennaam in de wetenschappelijke soortnaam.
Ter Haar gebruikte begin van de vorige eeuw de naam al in zijn boek 'Onze vlinders'. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
Apeira: apeiros is zonder eind; naar de mediane en postmediane lijnen die niet tot de costa reiken maar plotseling stoppen als ze het subapicale paarse gedeelte bereiken.
syringaria: Syringa vulgaris is de gewone sering, volgens Linnaeus een waardplant.
Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

zwartkamdwergspanner
Gymnoscelis rufifasciata

gewone heispanner
Ematurga atomaria

lariksdwergspanner
Eupithecia lariciata

jeneverbesspanner
Thera juniperata

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata

kajatehoutspanner
Pelurga comitata

alle soorten uit deze familie