tweevlekspanner Lomographa bimaculata

De tweevlekspanner heeft op iedere voorvleugel twee zwarte vlekjes en twee dwarslijnen, die bestaan uit donkere stippen.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Lomographa bimaculata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. Een witte spanner met aan de voorrand van de voorvleugel twee zwarte vlekken. Deze vlekken vormen het begin van twee, vaak nauwelijks zichtbare, dwarslijnen die bestaan uit donkere stippen. Over de grotendeels witte achtervleugel loopt slechts één zwakke dwarslijn. Er is weinig variatie.

Gelijkende soorten rups

Witte grijsbandspanner (Cabera pusaria) en bruine grijsbandspanner (Cabera exanthemata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

witte grijsbandspanner
Cabera pusaria
GEOMETRIDAE: Ennominae

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata
GEOMETRIDAE: Ennominae

Vliegtijd en gedrag

Half april-juli in één generatie; mogelijk een partiële tweede generatie. De vlinders worden overdag soms opgejaagd van de waardplant. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in de grond of in de strooisellaag.

Waardplanten

Diverse loofbomen, met een voorkeur voor meidoorn en sleedoorn.

Habitat

Bossen en struwelen; soms ook tuinen in landelijk gebied.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij zeldzaam, maar wijdverbreid in Vlaanderen en lokaal algemeen. Toegenomen in Oost- en West-Vlaanderen. In Wallonië vrij zeldzaam, maar wijdverbreid in alle provincies.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via heel Europa tot in Rusland. Als ssp. subnotata (Warren, 1895) tot Japan en Korea; in het zuiden: het Middellandse Zeegebied en de omgeving van de Zwarte Zee, in het noorden tot Midden-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
White-pinion Spotted
Duitse naam
Hellgrauer Eckflügelspanner
Franse naam
la Phalène â deux taches
Synoniemen
Bapta bimaculata, Cabera taminata
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner heeft twee opvallende donkere vlekjes langs de voorrand van de voorvleugel. Ook de wetenschappelijke naam doelt op die vlekjes.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lomographa: loma is een grens, een rand en graphe is een tekening, naar het uiterlijk van de voorvleugelranden.
bimaculata: bi- is twee en macula is vlek, vanwege de twee zwarte vlekken langs de costa van de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Fabricius, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

pijlkruidspanner
Mesotype didymata

loofboomdwergspanner
Eupithecia exiguata

walstrobandspanner
Epirrhoe galiata

varenspanner
Petrophora chlorosata

kantstipspanner
Scopula ornata

fruitboomdwergspanner
Eupithecia insigniata

alle soorten uit deze familie