Vlinders beschermen

Vlinders verdwijnen

"Vroeger zag je veel meer vlinders." We kunnen ons nu al haast niet meer voorstellen hoeveel dat er moeten zijn geweest. Want het is waar: er waren er veel meer. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor. 

Vlinders verdwijnen

  • Sinds het begin van de twintigste eeuw zijn er zeventien soorten dagvlinders uit Nederland verdwenen.
  • En nog eens tien vlindersoorten staan op het punt uit ons land te verdwijnen.
  • Van de 53 soorten, die nu nog in ons land voorkomen, is ruim de helft zeldzaam of zeer zeldzaam. 
  • Meer dan de helft van de vlinders staat op de Rode Lijst
  • Al in 2013 lieten we weten dat de graslandvlinders met 50% afnamen in Europa.

Al decennia lang vermindert het aantal vlinders in Nederland. Vanaf 1990 volgt De Vlinderstichting nauwgezet de trends van alle vlindersoorten. Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als algemene soorten steeds maar verder achteruit gaan.

Waarom gaat het zo slecht met de vlinders?

75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen. 75% van de insecten, waaronder vlinders, zijn de afgelopen 30 jaar verdwenen.

Vlinders leven van bloemen

Vlinders komen voor in zeer verschillende gebieden: in natuurlijke landschappen, maar ook in het stedelijk gebied leven verschillende soorten vlinders. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Die vonden ze vroeger bijna overal in Nederland. 

Geschikte plekken verdwijnen

Tegenwoordig zijn bloemenweides verdwenen, door ruilverkaveling en intensivering weggevaagd. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. Veel geschikte plekjes hebben plaats moeten maken voor huizen, wegen, industrie en landbouw.

Barrières

Veel geschikte plekjes voor vlinders zijn ver uit elkaar komen te liggen. En dat is een probleem: de meeste vlinders kunnen namelijk niet ver vliegen. Een grote weg of een kanaal kan al een te grote hindernis vormen en de barrières voor vlinders worden steeds groter. Wanneer een vlindersoort ergens verdwijnt is de kans groot dat hij daar nooit meer terugkomt. 

Geschikt leefgebied verdwijnt: het pimpernelblauwtje komt nog maar op 1 plek in Nederland voor Geschikt leefgebied verdwijnt: het pimpernelblauwtje komt nog maar op 1 plek in Nederland voor
"De Vlinderstichting voorziet iedereen die wil meehelpen aan het beschermen van vlinders van de juiste informatie. Zo wordt het ‘vlindereffect’ steeds groter."

Wat doet De Vlinderstichting?

Om vlinders te kunnen beschermen, moeten we weten waar vlinders leven en hoe het met ze gaat (nemen ze in aantal toe of af?). Sinds 1990 is er daarom het meetnet vlinders, in samenwerking met het CBS. Vlindergegevens worden door honderden vrijwilligers systematisch verzameld. Deze gegevens worden geanalyseerd door De Vlinderstichting en opgeslagen in een database die wordt beheerd door De Vlinderstichting en onderdeel is van de Nationale Databank Flora en Fauna.

Help mee

De Vlinderstichting ontvangt geen structurele subsidie. Donateurs, giften en vrijwilligers maken ons werk mogelijk. Draagt u vlinders een warm hart toe? Steun dan het werk van De Vlinderstichting. Eenmalig of structureel: alle beetjes helpen.

Help mee om vlinders te beschermen

Kennis delen

Juist door het delen van de kennis die we opdoen dankzij onderzoek, wordt het rendement van onze inspanningen vergroot. Voor verschillende doelgroepen kiest De Vlinderstichting passende methoden van kennisoverdracht. Zo voorzien we iedereen die wil meehelpen aan het beschermen van vlinders van de juiste informatie, en wordt het ‘vlindereffect’ steeds groter. Van wetenschappelijk onderzoek tot kleuterlespakketten, en alles daartussen.

Meer over onze projecten

Successen

De Vlinderstichting heeft al verschillende successen geboekt. Sinds 2015 laten de vlinders in ons land een heel voorzichtig herstel zien. Hoopgevend, maar ook gering en kwetsbaar. Verschillende vlindersoorten hebben de afgelopen jaren laten zien dat het kan: gerichte maatregelen zorgt dat het weer beter met hen gaat. En daar profiteren niet alleen vlinders, maar ook veel andere beschermde planten en dieren van!

Lees over onze successen

Aan de slag

Als we eenmaal weten wat de oorzaken zijn, kunnen we gaan kijken welke maatregelen genomen kunnen worden. En dan: aan de slag! Maaien, zaaien, planten, snoeien. Met professionals of vrijwilligers, elke dag of eens per jaar: alle beetjes helpen. Zo worden steeds meer plekken omgevormd tot vlinderparadijzen.

Beheer voor vlinders en libellen

Vlinders beschermen