Veelgestelde vragen

Voor wie is de cursus Kleurkeur Basis?

De Basiscursus Kleurkeur is gericht op iedereen die met onderhoud en beheer van bermen (en groenstroken) te maken heeft. Hieronder vallen o.a. de uitvoerenden van beheer, hun directe leidinggevenden, de opdrachtgevers, KAM-coördinatoren en ecologen.

Wat leer ik in de cursus Kleurkeur Basis?

Je leert wat ecologisch bermbeheer inhoudt. Er wordt ingegaan op de uitgangspunten van Kleurkeur en op de manier waarop opdrachten onder Kleurkeur in de praktijk worden uitgevoerd. Zo komen de (maai)machines aan de orde, de manier waarop je kunt faseren, het omgaan met keuzes in het maaibeheer en andere praktische zaken

Voor wie is de cursus Kleurkeur Gevorderde?

De cursus Kleurkeur Gevorderden is voor leidinggevenden, ecologen en opdrachtgevers. Let op: voor deze cursus is een geldig certificaat Kleurkeur  Basis verplicht.

Wat leer ik in de cursus Kleurkeur Gevorderde?

In de gevorderdencursus wordt met name ingegaan op de manier waarop in voorbereiding, aanbesteding en uitvoering gewerkt wordt in een Kleurkeur opdracht. Ook de opzet van het beheerplan, de monitoring en het belang van draagvlak binnen de organisatie komen aan de orde. 

Moet ik als opdrachtgever de cursus Kleurkeur volgen?

Een opdrachtgever die zijn bermen conform de eisen van Kleurkeur wil laten onderhouden, raden we aan om de cursussen te volgen, zodat men weet wat Kleurkeur inhoudt, weet wat er nodig is om een opdracht onder Kleurkeur succesvol te laten verlopen en ook wat dat van de opdrachtgever vraagt aan (financiële) inspanning. Lees meer in de factsheet Kleurkeur voor opdrachtgevers.

Wat is het verschil tussen een in company en een centrale cursus?

Bij een centrale cursus nemen mensen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deel. Zo zijn er vaak afgevaardigden van verschillende bedrijven, gemeenten of adviesbureaus uit het land aanwezig. De cursus wordt op enkele centrale plekken in delen van het land gegeven. Bij een ‘In company’ cursus zijn dat medewerkers van één bedrijf en wordt in overleg de cursus bij het bedrijf georganiseerd.  

Ik heb de map al gelezen en weet al wat Kleurkeur inhoudt. Kan ik dan het examen maken zonder de cursus te volgen?

Nee, alleen wanneer de gehele cursus is gevolgd kan het examen worden gemaakt. 

Kan ik de cursus Kleurkeur Basis laten aansluiten op onze praktijk of een cursus ‘op maat’ krijgen?

Nee, de cursus wordt niet in aangepaste vorm gegeven. Wel is er interactie mogelijk en kunnen specifieke cases kort worden besproken. 

Kan ik de cursus Kleurkeur Basis en Gevorderde in 1 dag volgen?

Nee, beide cursussen zijn meer dan een halve dag en kunnen niet op dezelfde dag worden gevolgd. 

Als ik zak voor mijn examen, kan ik dan een herexamen doen?

Ja, in overleg met de cursusleiding kan een herexamen worden gedaan. Hiervoor worden wel kosten in rekening gebracht.

Wat zijn de kosten van een herexamen?

Een herexamen kost €50,- exclusief BTW.

Is de cursus of het examen ook online te volgen?

Nee, de cursus en het examen worden gegeven op een cursuslocatie. De interactie vinden we van groot belang en fysieke aanwezigheid is dus verplicht.

Hoe kan ik mij opgeven voor een cursus?

Aanmelding voor een centrale cursus geschiedt via het aanmeldformulier voor de desbetreffende cursus.

Aanmelden basiscursus

Aanmelden gevorderdencursus

Een in company cursus kan aangevraagd worden via het contactformulier of per email (kleurkeur@vlinderstichting.nl).

 

Wat zijn de kosten van een cursus?

De basis- en gevorderdencursus kost: € 335,- p.p. (ex. BTW).

De basis- en gevorderdencursus in-company kost vanaf 5-10 personen € 319,- p.p. (ex. BTW) en wordt iets goedkoper naarmate het aantal deelnemers hoger is. Maximaal 20 personen.

Aan welke eisen moet ik voldoen om mijn persoonscertificaat Kleurkeur te behouden?

Uw certificaat voor de cursus Kleurkeur Basis en/of Kleurkeur Gevorderd is 5 jaar geldig vanaf de examendatum. Dit staat op uw diploma en pasje vermeld. Om het certificaat voor deze vijf jaar geldig te houden, dient u binnen deze periode eenmaal een verdiepende bijeenkomst te volgen op het gebied van Kleurkeur. Welke bijeenkomsten hiervoor geldig zijn, wordt momenteel uitgezocht. Ook wordt er een digitaal portaal ontwikkeld waarop certificaten, bewijzen van deelname en dergelijke te vinden zijn. Naar verwachting is dit in aan het einde van 2022 operationeel. Vanaf dat moment kunt u zich voor verdiepende bijeenkomsten aanmelden. De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur zullen hierover communiceren via de nieuwsbrief Kleurkeur wanneer dit gereed is. De eerste persoonscertificaten verlopen in september 2024. Alle eisen voor het behouden van het persoonscertificaat zijn terug te lezen in de add-on Kleurkeur op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Wat is Kleurkeur?

Kleurkeur is een certificaat (onderdeel van Groenkeur) voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Alleen aannemers die zijn gecertificeerd voor Kleurkeur kunnen opdrachten krijgen die onder de richtlijnen van Kleurkeur uitgevoerd dienen te worden.

Wat brengt Kleurkeur mij als opdrachtgever?

Als ik een opdracht onder Kleurkeur laat uitvoeren weet ik als opdrachtgever dat de aannemer op de hoogte is van wat ecologisch beheer inhoudt, weet op welke manier de in het beheerplan omschreven doelstellingen kunnen worden bereikt en dat er gekwalificeerde mensen bij de uitvoering zijn betrokken.

Wat betekent Kleurkeur voor de opdrachtgever?

De opdrachtgever geeft het toepassingsgebied voor Kleurkeur aan (bijvoorbeeld specifieke bermen zijn of delen van de gemeente, of anders). Ook zorgt de opdrachtgever voor de juiste informatie die nodig is voor het opstellen van het beheerplan. En samen met de opdrachtnemer ronden zij het beheerplan gezamenlijk af.

Hoe certificeer ik mij als bedrijf voor Kleurkeur?

U kunt het certificaat Kleurkeur verkrijgen door zich te laten auditen aanvullend op de BRL Groenvoorziening door één van de Certificatie Instellingen waar Groenkeur mee samenwerkt. Voor meer vragen over het bedrijfscertificaat kunt u terecht bij Groenkeur.

Kunnen we De Vlinderstichting inhuren om advies of informatie te komen geven over Kleurkeur?

Ja, De Vlinderstichting kan in een presentatie aangeven wat Kleurkeur is en wat opdrachtgevers en/of opdrachtnemers eraan hebben. Neem voor de mogelijkheden contact op via het contactformulier.

Is beheren volgens Kleurkeur duurder dan regulier beheer?

Dat is in zijn algemeenheid niet te zeggen, want het is van veel zaken afhankelijk. Wel kan worden opgemerkt dat het gezamenlijk opstellen van het beheerplan en de extra eisen wat betreft te gebruiken machines, de aanwezigheid van een ecoloog, de monitoring en flexibiliteit meer kosten met zich mee kunnen brengen.

Mag ik de eikenprocessierups preventief bestrijden in bermen die volgens Kleurkeur beheerd worden?

In Kleurkeurbermen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bestrijding met biologische middelen is niet verboden, maar wordt wel afgeraden. In Kleurkeurbermen moet allereerst worden gewerkt aan een toename van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en eventueel bestrijding door het wegzuigen van nesten.

Wat houdt de kennisdag ecologisch bermbeheer in?

Een kennisdag ecologisch bermbeheer is een dag(deel) waarop actuele zaken wat betreft ecologisch beheer van bermen en groenstroken aan de orde komen.

Voor wie is de kennisdag ecologisch bermbeheer?

De studiedag is voor iedereen die een persoonscertificaat Kleurkeur heeft en geldt als ‘opfrissing’ van de kennis die is opgedaan tijden de cursus(sen). De voornaamste doelgroep zijn degenen die de cursus gevorderde hebben gevolgd. Ecologen dienen jaarlijks te zorgen voor een verdieping van hun kennis en deze kennisdag voldoet hieraan. Er kan een bewijs van deelname worden verstrekt.

Aan welke eisen voor permanente educatie moet een Kleurkeur-gecertificeerd bedrijf voldoen?

Kleurkeur 2021 vermeldt hierover het volgende: "Per kalenderjaar moeten Kleurkeur gecertificeerde medewerkers minimaal vier uur deelnemen aan kennisdeling en training over kennis op gebied van behoud biodiversiteit en kennis over inheemse flora en fauna. Aan deze kennisdeling en training kan voldaan worden door het bijwonen van een jaarlijks opstartmoment, maar ook door het bijwonen van een kennisbijeenkomst ecologisch bermbeheer of toolboxmeeting over biodiversiteit".
  
Of het gecertificeerd personeel deel heeft genomen aan een dergelijke vorm van kennisdeling, dient de Kleurkeur ondernemer zelf bij te houden. Een auditor kan vragen naar inzage in het opleidingsplan en eventuele bewijsstukken. 
Tevens dient een houder van een persoonscertificaat Kleurkeur gedurende de geldigheid van het persoonscertificaat Kleurkeur tenminste één verdiepende bijeenkomst op het gebied van Kleurkeur te volgen. Welke bijeenkomsten hiervoor geldig zijn, wordt momenteel uitgezocht. 
Om de permanente educatie beter te kunnen bijhouden en stroomlijnen, ontwikkelen Stichting Groenkeur en De Vlinderstichting in 2022 een digitaal portaal waarin certificaten, bewijzen van deelname en alle andere vereisten voor permanente educatie verwerkt en inzichtelijk gemaakt worden. Naar verwachting zal dit portaal eind 2022 operationeel zijn. 

Kan ik een cursus gevorderde zien als een verdiepende cursus om mijn persoonscertificaat te behouden?

Nee, de gevorderdencursus geldt niet als toegestane verdiepende bijeenkomst.

Welke eisen zijn er voor monitoring binnen Kleurkeur?

Alle bermen die beheerd worden onder Kleurkeur moeten worden gemonitord. Per 5 km rijksweg of per 2 km provinciale weg, wordt een transect gemonitord door een erkend ecoloog of -deskundige. De monitoringmethodiek is of het Meetnet Bermflora van Rijkswaterstaat, of De Nectarindex of volgens het NEM.

Wie kan monitoring binnen Kleurkeur uitvoeren?

De opdrachtgever geeft in de aanbesteding aan of zijzelf of de opdrachtnemer de monitoring moet regelen. De uitvoering gebeurt door een erkend ecoloog of –deskundige.

Wie regelt de monitoring binnen Kleurkeur?

Dat kunnen zowel de opdrachtgever- als nemer zijn. Dit wordt aangegeven in de aanbesteding. De opdrachtnemer kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden aan/met een erkend ecoloog.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op.

 

Kleurkeur

Vul uw gegevens in en een medewerker van De Vlinderstichting neemt zo snel mogelijk contact met u op!

Ecologisch bermbeheer moeilijk? Niet met het Kleurkeur van De Vlinderstichting. Met duidelijke richtlijnen over wanneer en hoe bermen gemaaid moeten worden om flora en fauna zo veel mogelijk een kans te geven.

Bekijk het cursusaanbod