Veelgestelde vragen

Wat is Kleurkeur?

Kleurkeur is een bedrijfscertificaat (onderdeel van Groenkeur) voor ecologisch beheer van bermen en groenstroken en watergangen. Alleen aannemers die Kleurkeur gecertificeerd zijn kunnen opdrachten krijgen die onder de richtlijnen van Kleurkeur uitgevoerd dienen te worden. Dit wordt steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers die ecologische kwaliteit bij het beheer van de openbare ruimte belangrijk vinden. Hoe die richtlijnen eruit zien is te lezen in de beoordelingsrichtlijn Kleurkeur. Deze is aan te vragen op deze website

Wat brengt Kleurkeur mij als opdrachtgever?

Als ik een opdracht onder Kleurkeur laat uitvoeren weet ik als opdrachtgever dat de aannemer op de hoogte is van wat ecologisch beheer inhoudt, weet op welke manier de in het beheerplan omschreven doelstellingen kunnen worden bereikt en dat er gekwalificeerde mensen bij de uitvoering zijn betrokken.

Wat betekent Kleurkeur voor de opdrachtgever?

De opdrachtgever geeft het toepassingsgebied voor Kleurkeur aan (bijvoorbeeld specifieke bermen zijn of delen van de gemeente, of anders). Ook zorgt de opdrachtgever voor de juiste informatie die nodig is voor het opstellen van het beheerplan. En samen met de opdrachtnemer ronden zij het beheerplan gezamenlijk af.

Hoe certificeer ik mij als bedrijf voor Kleurkeur?

U kunt het certificaat Kleurkeur verkrijgen door zich te laten auditen aanvullend op de BRL Groenvoorziening door één van de Certificatie Instellingen waar Groenkeur mee samenwerkt. Voor meer vragen over het bedrijfscertificaat kunt u terecht bij Groenkeur.

Waarom is Kleurkeur Blauw ontwikkeld?

Omdat er veel potentieel is voor ecologisch beheer in de 330.000 kilometer sloten en 6500 kilometer vaarten en kanalen. Daarnaast is er vraag voor een nieuwe standaard voor ecologisch beheer van watergangen vanuit opdrachtgevers en aannemers. Op initiatief van De Vlinderstichting en Groenkeur is daarom in 2022-2023 Kleurkeur Blauw ontwikkeld, in samenwerking met enkele waterschappen, gemeenten, aannemers, Sportvisserij Nederland, RAVON en FLORON.

Wat houdt Kleurkeur Blauw op hoofdlijnen in?

Kleurkeur Blauw gaat over ecologisch beheer van watergangen, zowel in het natte als droge profiel.
Belangrijke punten zijn:  

  • een goede projectvoorbereiding met een beheerplan; 
  • de watergang is verdeeld in vier bouwstenen: schouwpad, talud, snor en nat profiel; 
  • talud en snor worden gefaseerd beheerd, waarbij 15-50% van de vegetatie blijft overstaan met maximaal 500m tussen overstaande delen; 
  • het nat profiel (de watergang) heeft primair een functie voor waterveiligheid, -berging en -afvoer. Hier kan gefaseerd worden gemaaid, maar alleen waar dat kan binnen kaders van waterveiligheid; 
  • het schouwpad wordt met name gebruikt voor onderhoud en dient veilig te zijn. Waar het kan wordt er ecologisch beheerd, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken; 
  • ingezette maaimachines, maaikorven en dergelijke doen aantoonbaar beperkt schade aan fauna; 
  • de effecten van het beheer worden gemonitord en de resultaten worden meegenomen in het beheer; 
  • baggeren van watergangen gebeurt zoveel mogelijk ecologisch, opdrachtgevers kunnen hier maatwerkkeuzes maken; 
  • personeel is vakbekwaam voor uitvoering van ecologisch beheer; 
  • een cyclus van doen – leren – beter doen 

Meer weten? Lees de BRL Kleurkeur 2023.

Wij doen al aan ecologisch beheer van watergangen. Wat voegt Kleurkeur Blauw toe?

Fijn dat u al aan ecologisch beheer van watergangen doet. Kleurkeur Blauw is een certificering voor aannemers en andere uitvoerders van het ecologisch beheer in de watergang. Voor opdrachtgevers vormt Kleurkeur Blauw een kwaliteitswaarborging, voor opdrachtnemers een manier om zich te onderscheiden in de markt. Kleurkeur Blauw gaat verder dan de gedragscode(s) voor de Wet Natuurbescherming en richt zich op breed herstel van biodiversiteit, een urgente maatschappelijke opgave. Kleurkeur Blauw is ontwikkeld in samenwerking met enkele waterschappen, gemeenten, aannemers, Sportvisserij Nederland, RAVON en FLORON.

Hoe en wanneer kan ik de cursus Kleurkeur Blauw volgen?

De cursus Kleurkeur Blauw wordt vanaf medio november 2023 aangeboden. Op kleurkeur.com en via de nieuwsbrief Kleurkeur kondigen wij de data aan. Incompany wordt de cursus Kleurkeur Blauw eveneens vanaf medio november 2023 aangeboden. Vanaf 1 oktober 2023 kunt u de cursus Kleurkeur Blauw incompany aanvragen.

Voor wie is de cursus Kleurkeur Basis?

De Basiscursus Kleurkeur is gericht op iedereen die met onderhoud en beheer van bermen (en groenstroken) te maken heeft. Hieronder vallen o.a. de uitvoerenden van beheer, hun directe leidinggevenden, de opdrachtgevers, KAM-coördinatoren en ecologen.

Wat leer ik in de cursus Kleurkeur Basis?

Je leert wat ecologisch bermbeheer inhoudt. Er wordt ingegaan op de uitgangspunten van Kleurkeur en op de manier waarop opdrachten onder Kleurkeur in de praktijk worden uitgevoerd. Zo komen de (maai)machines aan de orde, de manier waarop je kunt faseren, het omgaan met keuzes in het maaibeheer en andere praktische zaken

Voor wie is de cursus Kleurkeur Gevorderde?

De cursus Kleurkeur Gevorderden is voor leidinggevenden, ecologen en opdrachtgevers. Let op: voor deze cursus is een geldig certificaat Kleurkeur  Basis verplicht.

Wat leer ik in de cursus Kleurkeur Gevorderde?

In de gevorderdencursus wordt met name ingegaan op de manier waarop in voorbereiding, aanbesteding en uitvoering gewerkt wordt in een Kleurkeur opdracht. Ook de opzet van het beheerplan, de monitoring en het belang van draagvlak binnen de organisatie komen aan de orde. 

Moet ik als opdrachtgever de cursus Kleurkeur volgen?

Een opdrachtgever die zijn bermen conform de eisen van Kleurkeur wil laten onderhouden, raden we aan om de cursussen te volgen, zodat men weet wat Kleurkeur inhoudt, weet wat er nodig is om een opdracht onder Kleurkeur succesvol te laten verlopen en ook wat dat van de opdrachtgever vraagt aan (financiële) inspanning. Lees meer in de factsheet Kleurkeur voor opdrachtgevers.

Wat is het verschil tussen een in company en een centrale cursus?

Bij een centrale cursus nemen mensen van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers deel. Zo zijn er vaak afgevaardigden van verschillende bedrijven, gemeenten of adviesbureaus uit het land aanwezig. De cursus wordt op enkele centrale plekken in delen van het land gegeven. Bij een ‘In company’ cursus zijn dat medewerkers van één bedrijf en wordt in overleg de cursus bij het bedrijf georganiseerd.  

Ik heb de map al gelezen en weet al wat Kleurkeur inhoudt. Kan ik dan het examen maken zonder de cursus te volgen?

Nee, alleen wanneer de gehele cursus is gevolgd kan het examen worden gemaakt. 

Kan ik de cursus Kleurkeur Basis laten aansluiten op onze praktijk of een cursus ‘op maat’ krijgen?

Nee, de cursus wordt niet in aangepaste vorm gegeven. Wel is er interactie mogelijk en kunnen specifieke cases kort worden besproken. 

Kan ik de cursus Kleurkeur Basis en Gevorderde op één dag volgen?

Nee, beide cursussen zijn meer dan een halve dag en kunnen niet op dezelfde dag worden gevolgd. 

Wanneer ontvang ik mijn Kleurkeur certificaat?

De Vlinderstichting verzorgt alleen het geven van de cursus. Alles omtrent het examen en persoonscertificaten (afnemen examen, herexamens, certificaten, register, etc.) loopt via Groene Erkenningen. Er zit standaard enige verwerkingstijd tussen het afnemen van het examen en het ontvangen van de certificaten.

Voor vragen over examens, herexamens en certificaten kunt u contact opnemen met de helpdesk van Groene Erkenningen. Deze is op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 030 – 608 7727 of via het contactformulier op de website van Groene Erkenningen.

Als ik zak voor mijn examen, kan ik dan een herexamen doen?

Ja, je kunt via de website van Groene Erkenningen een her-examen aanvragen. 

Is de cursus of het examen ook online te volgen?

Nee, de cursus en het examen worden gegeven op een cursuslocatie. De interactie vinden we van groot belang en fysieke aanwezigheid is dus verplicht.

Hoe kan ik mij opgeven voor een cursus?

Aanmelding voor een centrale cursus geschiedt via het aanmeldformulier voor de desbetreffende cursus.

Aanmelden basiscursus

Aanmelden voor basiscursus Blauw

Aanmelden gevorderdencursus

Een in company cursus kan aangevraagd worden via het contactformulier of per email (kleurkeur@vlinderstichting.nl).

 

Wat zijn de kosten van een cursus?

De basis- en gevorderdencursus kost: € 335,- p.p. (ex. BTW).

De basis- en gevorderdencursus in-company kost vanaf 5-10 personen € 319,- p.p. (ex. BTW) en wordt iets goedkoper naarmate het aantal deelnemers hoger is. Maximaal 20 personen.

Is mijn certificaat voor Kleurkeur nog geldig?

Bedrijfscertificaten voor Kleurkeur die voor 1 september 2023 zijn afgegeven behouden hun geldigheid voor het onderdeel Kleurkeur Groen. Bedrijfscertificaten vanaf 1 september 2023 worden afgegeven voor Kleurkeur Groen, Kleurkeur Blauw of beide toepassingsgebieden samen, afhankelijk van de wens van het te certificeren bedrijf. Als u reeds in het bezit bent van het certificaat Kleurkeur (Groen) en u wilt ook voor het toepassingsgebied Kleurkeur Blauw gecertificeerd raken, dan dient uw bedrijf daar geaudit voor te worden. Controleer altijd eerst of u aan de voorwaarden uit Kleurkeur 2023, toepassingsgebied Kleurkeur Blauw voldoet.

Aan welke eisen moet ik voldoen om mijn persoonscertificaat Kleurkeur te behouden?

Uw certificaat voor de cursus Kleurkeur Basis, Blauw en/of Kleurkeur Gevorderd is 5 jaar geldig vanaf de examendatum. Dit staat op uw diploma en pasje vermeld. Om het certificaat voor deze vijf jaar geldig te houden, dient u binnen deze periode te voldoen aan de eisen voor permanente educatie zoals opgenomen in de add-on Kleurkeur 2023. Alle eisen voor het behouden van het persoonscertificaat zijn hierin terug te lezen Zie Add-on Kleurkeur 2023. Na de eerste 365 dagen vanaf de examendatum moet tenminste 6 uur Permanente Educatie worden gevolgd op het gebied van ecologie of biodiversiteit. Een bijeenkomst moet minimaal 3 uur zijn. Ook mag er een serie van 3 x 1 uur, dat tezamen 1 blok vormt, worden gegeven. Welke bijeenkomsten hiervoor geldig zijn, wordt momenteel uitgezocht. In ieder geval zijn de kennisdagen Ecolgisch bermbeheer welke 2 jaarlijks worden georganiseerd door De Vlinderstiching zijn in ieder geval geldig. Opnieuw de cursus Kleurkeur volgen volstaat niet.

Voor het aflopen van uw persoonscertificaat, dient u opnieuw een examen te doen. Opnieuw cursus volgen hoeft niet, maar mag natuurlijk wel. Het examen voor behoud van uw certificaat kunt u aanvragen op de website van Groene Erkenningen 

Aan welke eisen voor permanente educatie moet een Kleurkeur-gecertificeerd bedrijf voldoen?

Kleurkeur 2021 vermeldt hierover het volgende: "Per kalenderjaar moeten Kleurkeur gecertificeerde medewerkers minimaal vier uur deelnemen aan kennisdeling en training over kennis op gebied van behoud biodiversiteit en kennis over inheemse flora en fauna. Aan deze kennisdeling en training kan voldaan worden door het bijwonen van een jaarlijks opstartmoment, maar ook door het bijwonen van een kennisbijeenkomst ecologisch bermbeheer of toolboxmeeting over biodiversiteit".
  
Of het gecertificeerd personeel deel heeft genomen aan een dergelijke vorm van kennisdeling, dient de Kleurkeur ondernemer zelf bij te houden. Een auditor kan vragen naar inzage in het opleidingsplan en eventuele bewijsstukken. 
Tevens dient een houder van een persoonscertificaat Kleurkeur gedurende de geldigheid van het persoonscertificaat Kleurkeur tenminste 6 uur Permanente Educatie volgen op het gebied van ecologie of biodiversiteit. Een bijeenkomst moet minimaal 3 uur zijn.  Welke bijeenkomsten hiervoor geldig zijn, wordt momenteel uitgezocht. De kennisdag ecologisch bermbeheer welke tweejaarlijks door De Vlinderstichting wordt georganiseerd is in ieder geval geldig. 
Om de permanente educatie beter te kunnen bijhouden en stroomlijnen, ontwikkelen Groenkeur en De Vlinderstichting in 2022 een digitaal portaal waarin certificaten, bewijzen van deelname en alle andere vereisten voor permanente educatie verwerkt en inzichtelijk gemaakt worden. Naar verwachting zal dit portaal begin 2024 operationeel zijn. 

Kan ik zelf iets organiseren om mensen met een persoonscertificaat Kleurkeur te laten voldoen aan de eisen van Permanente Educatie?

Ja, je kunt zelf je kennisaanbod indienen bij Groene Erkenningen. Kennis aanbod indienen

 

Kunnen we De Vlinderstichting inhuren om advies of informatie te komen geven over Kleurkeur?

Ja, De Vlinderstichting kan in een presentatie aangeven wat Kleurkeur is en wat opdrachtgevers en/of opdrachtnemers eraan hebben. Neem voor de mogelijkheden contact op via het contactformulier.

Is beheren volgens Kleurkeur duurder dan regulier beheer?

Dat is in zijn algemeenheid niet te zeggen, want het is van veel zaken afhankelijk. Wel kan worden opgemerkt dat het gezamenlijk opstellen van het beheerplan en de extra eisen wat betreft te gebruiken machines, de aanwezigheid van een ecoloog, de monitoring en flexibiliteit meer kosten met zich mee kunnen brengen.

Mag ik de eikenprocessierups preventief bestrijden in bermen die volgens Kleurkeur beheerd worden?

In Kleurkeurbermen worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bestrijding met biologische middelen is niet verboden, maar wordt wel afgeraden. In Kleurkeurbermen moet allereerst worden gewerkt aan een toename van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en eventueel bestrijding door het wegzuigen van nesten.

Wat houdt de kennisdag ecologisch bermbeheer in?

Een kennisdag ecologisch bermbeheer is een dag(deel) waarop actuele zaken wat betreft ecologisch beheer van bermen en groenstroken aan de orde komen.

Voor wie is de kennisdag ecologisch bermbeheer?

De studiedag is voor iedereen die een persoonscertificaat Kleurkeur heeft en geldt als ‘opfrissing’ van de kennis die is opgedaan tijden de cursus(sen). De voornaamste doelgroep zijn degenen die de cursus gevorderde hebben gevolgd. Ecologen dienen jaarlijks te zorgen voor een verdieping van hun kennis en deze kennisdag voldoet hieraan. Er kan een bewijs van deelname worden verstrekt.

Kan ik een cursus gevorderde zien als een verdiepende cursus om mijn persoonscertificaat te behouden?

Nee, de gevorderdencursus geldt niet als toegestane verdiepende bijeenkomst.

Welke eisen zijn er voor monitoring binnen Kleurkeur?

Alle bermen die beheerd worden onder Kleurkeur moeten worden gemonitord. Per 5 km rijksweg of per 2 km provinciale weg, wordt een transect gemonitord door een erkend ecoloog of -deskundige. De monitoringmethodiek is of het Meetnet Bermflora van Rijkswaterstaat, of De Nectarindex of volgens het NEM.

Wie kan monitoring binnen Kleurkeur uitvoeren?

De opdrachtgever geeft in de aanbesteding aan of zijzelf of de opdrachtnemer de monitoring moet regelen. De uitvoering gebeurt door een erkend ecoloog of –deskundige.

Wie regelt de monitoring binnen Kleurkeur?

Dat kunnen zowel de opdrachtgever- als nemer zijn. Dit wordt aangegeven in de aanbesteding. De opdrachtnemer kan dit zelf uitvoeren of uitbesteden aan/met een erkend ecoloog.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op.

 

Kleurkeur

Vul uw gegevens in en een medewerker van De Vlinderstichting neemt zo snel mogelijk contact met u op!

Ecologisch bermbeheer moeilijk? Niet met het Kleurkeur van De Vlinderstichting. Met duidelijke richtlijnen over wanneer en hoe bermen gemaaid moeten worden om flora en fauna zo veel mogelijk een kans te geven.

Bekijk het cursusaanbod