Vlinders die veel worden waargenomen

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juli. De rups maakt een losse cocon in de grond, waarin ongeveer twee maanden later de verpopping plaatsvindt. De soort overwintert als vlinder. De paring vindt plaats in het voorjaar.
Waar te zien: Loofbossen en struwelen; ook tuinen.

Fotograaf: Freek Nijland, Gytsjerk, 6-10-2016

Familie: witjes (PIERIDAE)
Wanneer te zien: Rups: half april-eind juni. De rups rust langs de middennerf van een blad en is daardoor moeilijk te vinden. De soort overwintert als vlinder in struikgewas of dichte graspollen.
Waar te zien: Vooral zonnige plaatsen in open bos en langs bosranden, struwelen op braakliggende percelen en houtwallen in landbouwgebieden; ook parken en tuinen.

Fotograaf: Marian Schut

Familie: aurelia's (NYMPHALIDAE)
Wanneer te zien: Rups: eind april-half juli en in de maand september. Jonge rupsen leven in groepen in spinselnesten, volwassen rupsen leven solitair. De verpopping vindt meestal plaats op de waardplant, maar soms op een struik of muur in de omgeving daarvan. De soort overwintert als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw.
Waar te zien: Vooral ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken, parken en tuinen. De rupsen van de dagpauwoog leven op brandnetels die groeien op vochtige, halfbeschaduwde plaatsen aan randen van bossen, velden of nabij de waterkant. De vlinders zoeken nectar in een groot aantal biotopen zoals ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken en tuinen. De hoogste dichtheid aan vlinders wordt gevonden in droge graslanden.

Fotograaf: Henk Bosma

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De rups lijkt sterk op de najaarsspanner (Agriopis aurantiaria) en is alleen van die soort te onderscheiden door de kortere haren. De soort overwintert als pop in de grond.
Waar te zien: Vooral loofbossen; ook struwelen, heiden, ruige graslanden en tuinen.

Fotograaf: Ab H. Baas. Hardenberg-Heemse - 19-02-2016

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort overwintert als pop in de grond.
Waar te zien: Oude volgroeide eikenbossen en struwelen met oude eiken; ook parken, boomgaarden en tuinen.

Fotograaf: Marian Schut. Mannetje. Apeldoorn - 01-03-2010

Familie: aurelia's (NYMPHALIDAE)
Wanneer te zien: Rups: begin mei-eind september. Jonge rupsen leven in spinselnesten op de waardplant; deze spinselnesten zijn vaak gemakkelijk te vinden. Volwassen rupsen leven solitair en fourageren onbeschut. De eieren worden in groepen afgezet op onderkant van de bladeren van de waardplant. De soort overwintert als vlinder op vochtige en koele plaatsen in bomen en gebouwen.
Waar te zien: Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te vinden is, zoals tuinen, parken, bosranden, ruigten, dijken en bermen. In het voorjaar zijn de vlinders relatief vaak bij wilgenbossen te vinden, in de nazomer, wanneer de struikhei bloeit, zijn ze zelfs in droge heidegebieden te zien. De hoogste aantallen worden gevonden bij droge graslanden. De rupsen worden slechts zelden in dit soort gebieden gevonden; die leven op jonge brandnetels die op droge plaatsen in de volle zon groeien. Dit in tegenstelling tot alle andere ´brandnetelvlinders´ die grotere planten gebruiken die op meer vochtige plaatsen groeien.

Fotograaf: Ab H. Baas. Rheeze - 14-06-2010

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juli. De rups foerageert vooral ´s nachts, eerst op de knoppen van de waardplant, later op de bladeren. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.
Waar te zien: Er lijkt geen voorkeur te bestaan voor een bepaald biotoop.

Fotograaf: Jeroen Voogd

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort brengt een deel van de winter door als pop in een cocon in de grond.
Waar te zien: Vooral loofbossen en struwelen; ook stadsparken.

Fotograaf: Ab H. Baas

Familie: spinneruilen (EREBIDAE)
Wanneer te zien: Rups: juli-september. De opvallende oranjegeel met zwarte (zebra)rupsen zitten overdag open en bloot op de waardplant. Ze eten vooral de bladeren en de bloemen; als er erg veel rupsen bij elkaar zitten, laten ze slechts een kale stengel over. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.
Waar te zien: Vooral duinen en heiden; ook andere open plaatsen zoals bosranden, moerasachtige gebieden en tuinen.

Fotograaf: Hans Huisman. Dwingelderveld - 14-06-2011

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juli. De rupsen leven eerst in de zich ontwikkelende knoppen van de waardplant, daarna in samengesponnen uitlopers of bladeren; grotere rupsen verbergen zich overdag in de strooisellaag. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond.
Waar te zien: Vooral loofbossen; ook struwelen en tuinen.

Fotograaf: Marian Schut

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: eind april-juni. De rupsen hebben een onvolledig ontwikkeld paar poten aan het achtste lichaamssegment en zijn daardoor te onderscheiden van andere spannerrupsen. De rups verpopt zich in de grond onder de waardplant in een losse cocon. De soort overwintert als pop.
Waar te zien: Vooral open bossen; ook struwelen, parken en tuinen.

Fotograaf: Laurent Kets

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-juni. De jonge rups foerageert op de knoppen en de bloemen van de waardplant; oudere rupsen eten ook van de bladeren. De soort overwintert als vlinder.
Waar te zien: Loofbossen, bospaden, open plekken in het bos, houtwallen, verwilderde tuinen en boomgaarden; ook stedelijk gebied.

Fotograaf: Marian Schut. Apeldoorn - 22-01-2010

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups laag op de waardplant of in de strooisellaag en verpopt zich op de plant in een losse doorzichtige cocon, waarin de zwart met geel gekleurde pop goed zichtbaar is.
Waar te zien: Vooral (volks)tuinen; ook heiden, struwelen en bosranden.

Fotograaf: Foto: Lineke buurman. Epe, 2010.

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-november. De ontwikkelingssnelheid van de rups is sterk afhankelijk van de temperatuur. De verpopping vindt plaats in een glanzende zilverkleurige cocon tegen een blad van de waardplant. De soort overwintert in zachte winters soms in Nederland als volgroeide rups of als pop.
Waar te zien: Deze soort kan overal worden aangetroffen; wordt ook geregeld in tuinen waargenomen.

Fotograaf: Ab Baas

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: augustus-juni. Jonge rupsen foerageren op de bloemen en de zaden van de waardplant. Oudere rupsen leven in een met spinsel beklede holte in de grond bij de wortels en eten van daaruit van de wortels en de onderste delen van de stengel. De rups overwintert in diezelfde holte en ook de verpopping vindt daar plaats in een met aarde verstevigde cocon.
Waar te zien: Graslanden, landbouwgronden, struwelen, wegbermen, bossen, heiden en moerassen.

Fotograaf: Cora de Groot

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: kan het hele jaar worden waargenomen. De soort overwintert als halfvolgroeide rups op de waardplant of als pop in een cocon op de waardplant, in de strooisellaag of in muurspleten.
Waar te zien: Tuinen, parken, bossen en struwelen op graslanden of heiden.

Fotograaf: Marion van der Velden

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: september-begin mei. De rups, die zowel in een groene als in een bruine vorm voorkomt, foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in de grond. De soort overwintert als rups, maar komt tijdens milde winternachten geregeld tevoorschijn. De verpopping vindt plaats in de grond. De eieren worden in grote groepen afgezet op de waardplant en zijn vaak gemakkelijk te vinden.
Waar te zien: Er bestaat geen voorkeur voor een bepaald biotoop en deze soort kan dus overal worden aangetroffen; vlinders worden ook vaak binnenshuis waargenomen.

Fotograaf: Jeroen Voogd

Familie: pijlstaarten (SPHINGIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-oktober. De meeste rupsen worden waargenomen in augustus. De rups verpopt zich in een losse cocon die dicht bij de grond of tussen bladeren van de waardplant gesponnen wordt.
Waar te zien: Vrijwel alle biotopen; ook tuinen.

Fotograaf: Jane Cockman

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: het hele jaar waar te nemen. De rups overwintert en verpopt zich in het voorjaar in de strooisellaag.
Waar te zien: Allerlei vochtige plaatsen met weelderige kruidenrijke vegetaties zoals struwelen langs sloten, brede bospaden, natte weilanden en tuinen.

Fotograaf: Jeroen Voogd

Familie: pijlstaarten (SPHINGIDAE)
Wanneer te zien: Rups: juli-begin november. De soort overwintert als pop in de grond, in sommige gevallen zelfs tweemaal, op een diepte van soms meer dan 30 cm.
Waar te zien: Graslanden, struwelen, open bossen, tuinen en moerassen.

Fotograaf: Koos Wingelaar. Oud Loosdrecht - 30-06-2010

Familie: bloeddrupjes (ZYGAENIDAE)
Wanneer te zien: Rups: september-juni. De rups overwintert één-, soms tweemaal en verpopt zich in een cocon, die goed zichtbaar tegen een grasstengel of een andere plant is aangebracht.
Waar te zien: Bloemrijke graslanden, wegbermen, kalkgraslanden, weilanden, brede bospaden en duinen.

Fotograaf: Bram Siertsema. De Wieden - 29-06-2009

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: juli-juni. De soort overwintert als jonge rups op de waardplant en verpopt zich in een cocon op de waardplant of in de strooisellaag.
Waar te zien: Bossen, struwelen, parken en tuinen; ook in stedelijke omgeving.

Fotograaf: Koos Wingelaar 27-6-2010

Familie: spinneruilen (EREBIDAE)
Wanneer te zien: Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.
Waar te zien: Bossen, heiden, duinen, struwelen en graslanden; ook parken en tuinen in stedelijke omgeving.

Fotograaf: Marian Schut. mannetje - Apeldoorn - 27-05-2009

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-oktober. De soort overwintert als pop in de grond.
Waar te zien: (Volks)tuinen en stukjes ruige grond in stedelijke omgeving; ook bossen en duinen.

Fotograaf: Anita Meis. Winschoten - 29-05-2012

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-november. De ontwikkelingssnelheid van de rups is sterk afhankelijk van de temperatuur. De verpopping vindt plaats in een glanzende zilverkleurige cocon tegen een blad van de waardplant. De soort overwintert in zachte winters soms in Nederland als volgroeide rups of als pop.
Waar te zien: Deze soort kan overal worden aangetroffen; wordt ook geregeld in tuinen waargenomen.

Fotograaf: Ab Baas

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort overwintert als ei op de waardplant.
Waar te zien: Bossen, struwelen, heiden en ruige graslanden; soms ook tuinen.

Fotograaf: Wiebe Poppe

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: september-begin mei. De rups, die zowel in een groene als in een bruine vorm voorkomt, foerageert ´s nachts en verbergt zich overdag in de grond. De soort overwintert als rups, maar komt tijdens milde winternachten geregeld tevoorschijn. De verpopping vindt plaats in de grond. De eieren worden in grote groepen afgezet op de waardplant en zijn vaak gemakkelijk te vinden.
Waar te zien: Er bestaat geen voorkeur voor een bepaald biotoop en deze soort kan dus overal worden aangetroffen; vlinders worden ook vaak binnenshuis waargenomen.

Fotograaf: Jeroen Voogd

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: juni-september. De rups verpopt zich vastgesponnen aan de naalden van de waardplant of tussen de afgevallen naalden op de grond. De soort overwintert als ei op de waardplant.
Waar te zien: Naaldbossen en andere plaatsen met naaldbomen zoals heiden, graslanden, tuinen en parken.

Fotograaf: Martien van den Heuvel. Boxmeer - 26-10-2016

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De rupsen laten zich aan een zijden draad op de grond zakken, waarna ze zich in een stevige cocon verpoppen. De soort overwintert als ei op een twijg of in een bastspleet dicht bij een bladknop.
Waar te zien: Allerlei gebieden met voldoende bomen of struiken, ook in stedelijke omgeving.

Fotograaf: Tonnie de Kogel-Stuivenberg, mannetje en vrouwtje, 26-06-2012

Familie: pijlstaarten (SPHINGIDAE)
Wanneer te zien: Rups: mei-oktober. De meeste rupsen worden waargenomen in augustus. De rups verpopt zich in een losse cocon die dicht bij de grond of tussen bladeren van de waardplant gesponnen wordt.
Waar te zien: Vrijwel alle biotopen; ook tuinen.

Fotograaf: Jane Cockman

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De rups lijkt sterk op die van de grote voorjaarsspanner (Agriopis marginaria) en is alleen van die soort te onderscheiden door de langere haren. De soort overwintert als ei op de waardplant.
Waar te zien: Vooral open loofbossen met volgroeide bomen; ook oude struwelen en tuinen in bosachtige gebieden.

Fotograaf: Marian Schut. Apeldoorn - 24-10-2009

Familie: uilen (NOCTUIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. In tegenstelling tot de vlinders zijn de rupsen gemakkelijk te onderscheiden van die van Amphipyra berbera doordat de zijlijn onderbroken is en het puntje op het laatste segment geel gekleurd is. De verpopping vindt plaats in een cocon in de strooisellaag of in de grond. De soort overwintert als ei in een bastspleet.
Waar te zien: Bossen, struwelen, parken en tuinen.

Fotograaf: Bob van de Dijk

Familie: pijlstaarten (SPHINGIDAE)
Wanneer te zien: Rups: half juni-begin oktober. Rupsen worden vaak aangetroffen op en langs fietspaden bij maïsvelden met haagwinde of langs dijken (op voornamelijk akkerwinde). De verpopping vindt plaats in de grond.
Waar te zien: Trekkende vlinders volgen structuren in het landschap en zijn vrijwel overal aan te treffen.

Fotograaf: Piet van Nieuwenhoven. Ospel-Noordhoeve - 13-09-2010

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De rups lijkt sterk op de najaarsspanner (Agriopis aurantiaria) en is alleen van die soort te onderscheiden door de kortere haren. De soort overwintert als pop in de grond.
Waar te zien: Vooral loofbossen; ook struwelen, heiden, ruige graslanden en tuinen.

Fotograaf: Ab H. Baas. Hardenberg-Heemse - 19-02-2016

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort overwintert als ei op de waardplant.
Waar te zien: Bossen, struwelen, heiden en ruige graslanden; soms ook tuinen.

Fotograaf: Wiebe Poppe

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort overwintert als pop in de grond.
Waar te zien: Oude volgroeide eikenbossen en struwelen met oude eiken; ook parken, boomgaarden en tuinen.

Fotograaf: Marian Schut. Mannetje. Apeldoorn - 01-03-2010

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De rupsen laten zich aan een zijden draad op de grond zakken, waarna ze zich in een stevige cocon verpoppen. De soort overwintert als ei op een twijg of in een bastspleet dicht bij een bladknop.
Waar te zien: Allerlei gebieden met voldoende bomen of struiken, ook in stedelijke omgeving.

Fotograaf: Tonnie de Kogel-Stuivenberg, mannetje en vrouwtje, 26-06-2012

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: april-juni. De soort brengt een deel van de winter door als pop in een cocon in de grond.
Waar te zien: Vooral loofbossen en struwelen; ook stadsparken.

Fotograaf: Ab H. Baas

Familie: spanners (GEOMETRIDAE)
Wanneer te zien: Rups: eind april-juni. De rupsen hebben een onvolledig ontwikkeld paar poten aan het achtste lichaamssegment en zijn daardoor te onderscheiden van andere spannerrupsen. De rups verpopt zich in de grond onder de waardplant in een losse cocon. De soort overwintert als pop.
Waar te zien: Vooral open bossen; ook struwelen, parken en tuinen.

Fotograaf: Laurent Kets