Geschiedenis

In den beginne...

In 1981 startte op de Landbouwhogeschool (LH) in Wageningen het Landelijk Dagvlinderproject (LDP). Met financiële steun van het Prins Bernhardfonds kon Wim Geraedts als coördinator worden aangesteld. Er werd begonnen met het opnemen van de collecties in musea en van particulieren, maar ook werden er, via artikelen en via radio en TV, mensen geworven om daadwerkelijk vlinders in het veld te gaan ontdekken en doorgeven. Er werd een voorzichtige start gemaakt met het ‘verponsen’ van al die waarnemingen, maar er was nog erg veel handwerk bij. Op de Vakgroep Natuurbeheer van de LH waren onder begeleiding van Jan van der Made ook studenten actief met vlinderonderzoek bezig. Zij leverden ook een belangrijke bijdrage aan de kennis over de vlinders in die tijd.

In 1983 besloten Jan van der Made, Wim Geraedts en Frits Bink, lid van de begeleidingscommissie van het LDP, tot de oprichting van de Stichting Vlinderonderzoek, zoals de doopnaam luidde. Al gauw werd alleen nog maar de roepnaam De Vlinderstichting gebruikt, waarbij de hoofdletter D steeds sterk werd benadrukt.

1980: Eerste inventarisatie dagvlinders

De geschiedenis van de Vlinderstichting begint in 1980 met de start van het Landelijk Dagvlinderproject. Met de hulp van ruim zeshonderd amateur-veldmedewerkers wordt een inventarisatie gemaakt van de dagvlinderstand in Nederland. In 1983 wordt vanuit dit project de Stichting Vlinderonderzoek opgericht met als doelstelling herstel en behoud van de Nederlandse vlinderfauna. Deze stichting wordt in 1986 omgedoopt tot De Vlinderstichting en naast onderzoek gaat men zich bezighouden met voorlichting en educatie.

1986: Tijdschrift Vlinders

Hoewel het tijdschrift Vlinders nog niet zo oud is als De Vlinderstichting zelf, gaat het ook al weer een flink aantal jaren mee. De allereerste Vlinders verscheen in 1986. Veruit de meeste artikelen in Vlinders gaan over dagvlinders maar er zijn ook veel artikelen verschenen met als thema voorlichting en educatie. Maar ook  nachtvlinders en libellen komen regelmatig aan bod. 

1989: Landelijk vlinderjaar

1989 werd uitgeorepen tot Landelijk Vlinderjaar.

In april was er een groot internationaal congres, waarbij de toenmalige minister Braks van Landbouw aanwezig was om naast het congres, ook het vlinderjaar officieel te openen. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel werd het Beschermingsplan Dagvlinders geschreven. Er werden lezingen gegeven, lessen op school verzorgd, een oranjetipjes waarnemingenactie uitgevoerd, cursussen gegeven aan gemeenten en met beheerders van natuurgebieden op pad gegaan om deze uit te leggen op welke manier ze in hun beheer rekening kunnen houden met de aanwezige kwetsbare vlindersoorten.

Typisch De Vlinderstichting, een combinatie van onderzoek, voorlichting en educatie, waarbij bijna wekelijks er wat over te vinden was in de regionale pers. En zo’n groot project kon niet alleen door vrijwilligers getrokken worden en dus werden de eerste ‘vaste’ medewerkers aangesteld. De Vlinderstichting onderging een professionaliseringsslag. 

In mei verscheen de Atlas van de Nederlandse dagvlinders, een inventarisatie van de dagvlinderfauna in Nederland.

1990: Monitoringproject dagvlinders

Het aantal medewerkers groeide gestaag en al gauw was duidelijk dat de zolder van het Bijenhuis te klein werd. In 1990 werd verhuisd naar de Mennonietenweg, waar we een echt kantoorpand betrokken. In dat pand zitten we nu nog steeds!

In 1990 start het monitoringproject dagvlinders -  tegenwoordig Meetnet Dagvlinders – dat wordt uitgevoerd samen met het Centraal Bureau voor de statistiek.  

Een belangrijk moment in 1990 was de herintroductie van pimpernelblauwtje en donker pimpernelblauwtje in de Moerputten. 

 

1995: Rode Lijst Dagvlinders

In 1995 wordt de Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd door het ministerie van LNV. Op dat moment waren 17 van de 70 soorten die voorheen in Nederland voorkwamen, waren verdwenen en nog eens 30 soorten waren bedreigd. Een daarvan is de grote vuurvlinder. Daarom wordt in 1996 een actieplan uitgebracht met daarin de maatregelen die moeten worden genomen om te voorkomen dat de grote vuurvlinder Batava uit ons land – en daarmee wereldwijd– zal verdwijnen.

1998: Nachtvlinders in het zonnetje

Vanaf 1992 gaat De Vlinderstichting zich ook bezighouden met nachtvlinderonderzoek.

In 1998 vindt – in samenwerking met KNNV en de jeugdnatuurbonden - de publieksactie Nachtvlinders in het Zonnetje plaats. Iedereen wordt opgeroepen naar dagactieve nachtvlinders te kijken en waarnemingen door te geven.

1999: Herstelplan dagvlinders

De Vlinderstichting gaat zich vanaf 1997 ook inzetten voor de bescherming van libellen, een anders soortgroep waar het heel slecht mee gaat.

In 1999 brengt De Vlinderstichting het Herstelplan Dagvlinders uit. Hierin wordt een beroep gedaan op beleidsmakers en terreinbeheerders om samen met De vlinderstichting behoud en herstel van de vlinderstand te realiseren.

2006: Nieuwe Atlas Dagvlinders

De Nieuwe Atlas Dagvlinders, waaraan zes jaar is gewerkt, verschijnt in 2006.

Groot feest in 2008: De Vlinderstichting bestaat 25 jaar! Ter gelegenheid daarvan werd een extra uitgave van het tijdschrift Vlinders uitgebracht.

 

2010: Tienvoor12!

In 2010 luidt De Vlinderstichting opnieuw de noodklok: het gaat met een aantal soorten zo slecht dat er de campagne Tienvoor12! wordt gestart met als doel voor de twaalf meest bedreigde soorten binnen tien jaar weer aan tien populaties te helpen.

2013: Idylle

Vanaf 2013 kon dankzij de Nationale Postcodeloterij het project Idylle – voorvlinders, bijen en mensen – van start gaan. In vier jaar zijn op vijftig plaatsen in Nederland idylles ingericht en er zullen er nog vele volgen.