variabele w-uil Lacanobia suasa

Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Lacanobia suasa
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. Op de voorvleugel bevindt zich een vaak zwartachtig opgevulde, korte tapvlek, die opvalt als een massieve donkere vlek. Het binnenste deel van de niervlek en het daar omheen liggende gedeelte van het middenveld zijn vaak donker gekleurd. Er zijn twee duidelijk verschillende kleurvormen: de één is grijsachtig bruin met een zandkleurige bestuiving, de ander heeft een gelijkmatig grijsachtig donkerbruine voorvleugel waarop alleen de tapvlek, de witachtige W in de golflijn en de zwarte streep in de vleugelwortel te zien zijn en maakt een bontere indruk; ook tussenvormen komen voor.

Gelijkende soorten vlinder

De w-uil (L. thalassina) heeft een bredere voorvleugel en een zwarte verbindingsbalk tussen de beide middelste dwarslijnen; dat laatste geldt ook voor de heldere vorm van de grauwe grasuil (Apamea remissa). Zie ook de groente-uil (L. oleracea).

Gelijkende soorten rups

Moeras-w-uil (Lacanobia splendens) en groente-uil (Lacanobia oleracea).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

groente-uil
Lacanobia oleracea
NOCTUIDAE: Hadeninae

moeras-w-uil
Lacanobia splendens
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Half april-begin oktober in twee generaties. De vlinders komen zowel op licht als op smeer en bezoeken bloemen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De rups foerageert ´s nachts. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder lamsoor, zuring, zulte, melde, weegbree en ganzenvoet.

Habitat

Vooral vochtige gebieden zoals schorren, kwelders, slikken, rivieroevers, natte graslanden en natte heiden.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij zeldzaam. Komt wijdverbreid in het hele land voor, in meestal lage aantallen. Algemener in het Westen, minder verbreid in Limburg en grote delen van Wallonië

Mondiaal

Van de Pyreneeën noord- en oostwaarts via heel Europa en de gematigde zone tot Oost-Azië. Naar het noorden tot Noord-Scandinavië. Naar het zuiden tot het Middellandse Zeegebied en tot Voor-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Dog's Tooth
Duitse naam
Veränderliche Kräutereule
Franse naam
la Noctuelle enfumée , la Noctuelle couleur de suie
Synoniemen
Mamestra suasa, Hadena suasa, Lacanobia dissimilis, Mamestra dissimilis, Polia dissimilis, Hadena dissimilis
Toelichting Nederlandse naam

De w-uilen zijn Lacanobia-soorten en hebben tegen de achterrand van de voorvleugel een duidelijke w.
Deze soort is zeker variabel: twee kleurvormen met allerlei tussenvormen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lacanobia: een foute schrijfwijze van lachanobia; lakhana is groenten en bioo is leven. Het oorspronkelijke genus was uitgebreider en omvatte ook een aantal groente-eters, zoals M. brassicae.
suasa: suasum is een kleur gemaakt uit een kleurstof of uit een rookkleurige spray. Hoe het ook zij, gepoogd wordt om met suasa de kleur van de voorvleugels aan te duiden.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

gamma-uil
Autographa gamma

gelijnde grasuil
Tholera decimalis

glanzende marmeruil
Pseudeustrotia candidula

w-uil
Lacanobia thalassina

gekamde graanworteluil
Euxoa aquilina

spitsvleugelgrasuil
Mythimna straminea

alle soorten uit deze familie