Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen en organisaties te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Rode Lijst Dagvlinders

Carola Schouten, destijds Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft in 2019 de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders vastgesteld. Op deze lijst staat welke vlinders nu bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen.

Lees verder

Bouwstenen voor kringlooplandbouw

Bouwstenen voor kringlooplandbouw is een project gericht op educatie voor boeren mbt. de biodiversiteit op het land. Welke biodiversiteit is er te vinden op je land en hoe zet je dat in?

Lees verder

Herstel van kalkgraslanden

Het behoud en herstel van de uitzonderlijke biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland worden erg belemmerd door de grote mate van versnippering van het landschap. Dit geldt zeker voor de vaak weinig mobiele soorten van grazige, schrale kalkhellingen

Lees verder

Idylle

Vlinders en bijen hebben bloemen nodig. Om nectar en stuifmeel te kunnen vinden en daarmee te overleven. Daarom legt De Vlinderstichting idylles aan: bloemrijke plekken voor vlinders, bijen en mensen.

Lees verder

Kleurkeur voor goed maaibeheer

De Vlinderstichting heeft het keurmerk Kleurkeur ontwikkeld, voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken.

Lees verder

Akkervlinders in Noord-Holland (Afgerond)

Het effect van vogelakkers voor akkervogels is bekend, maar over het effect van akkerranden en vogelakkers op vlinders en insecten is er vanuit de provincie Noord-Holland behoefte aan aanvullend onderzoek.

Lees verder

Wilde bijen in Groninger Vogelakkers

In de provincie Groningen komen een aantal schaarse en zeldzame hommelsoorten voor. Het is onbekend in hoeverre deze soorten gebruik maken van natuurmaatregelen in agrarisch gebied, waarvan een Vogelakker een voorbeeld is.

Lees verder

Wild van Vlinders

Voor herstel is een visie door vlinderogen nodig: van de waardplant en het microklimaat voor de rupsen, via de bloemrijke weiden voor de vlinders, tot een landschap waarin ze populatienetwerken kunnen opbouwen.

Lees verder

Mijn Berm Bloeit! (Afgerond)

Voor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgen FLORON en De Vlinderstichting de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten.

Lees verder

Bescherming argusvlinder

De argusvlinder was lange tijd een algemene vlindersoort in Nederland. Maar sinds het midden van de jaren 1990 gaat het niet zo goed. Anno 2017 is de argusvlinder van de zandgronden in Nederland zo goed als verdwenen.

Lees verder

Nachtvlinders in de bossen van Noord-Brabant (Afgerond)

Het doel van dit onderzoek is om soorten nachtvlinders aan te wijzen die gebonden zijn aan bossen, en deze te benutten als graadmeters voor de biodiversiteit van de bossen in Noord-Brabant.

Lees verder

Meetnet Libellen

Gaat de libellenstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de libellenstand in Nederland.

Lees verder

Meetnet Vlinders

Gaat de vlinderstand in ons land vooruit of achteruit? Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, verzamelt De Vlinderstichting actuele informatie over de veranderingen in de vlinderstand in Nederland.

Lees verder

Bescherming sleedoornpage

De sleedoornpage is een zeldzame vlinder die op de Rode Lijst staat als bedreigd. Het is de enige bedreigde vlindersoort in Nederland die vooral buiten natuurgebieden voorkomt.

Lees verder

Groene daken

Voor steeds meer bedrijven en particulieren zijn groene daken een groene, duurzame oplossing. Samen met Sempergreen onderzoekt De Vlinderstichting of groene daken ook bijdragen aan de bevordering van biodiversiteit.

Lees verder

Jaarrond Tuintelling (Afgerond)

Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen, dan heb je het mis. De Jaarrond Tuintelling helpt ons om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen.

Lees verder

Kleine pages in Tilburg

In dit project geeft de gemeente Tilburg de actuele status van vier beschermde vlinders in de gemeente weer. Op basis van veldgegevens en beschikbare informatie worden adviezen gegeven om de soorten in stand te houden en te beschermen.

Lees verder

Monitoring Agrarisch Natuurbeheer in Noord-Brabant (Afgerond)

EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting voeren gezamenlijk professionele monitoring uit van de effecten van akkerranden en heggen op bijen, zweefvliegen en dagvlinders.

Lees verder

STW Kunstlichtonderzoek (Afgerond)

Om meer te weten te komen over de gevolgen van kunstlicht in ons land werd het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Er is met name gekeken hoe planten- en diersoorten op het licht reageren.

Lees verder

Iepenpage

Tot een jaar of tien geleden was de iepenpage een uiterst zeldzame vlinder, die eigenlijk maar op één plek in Limburg werd gezien. De laatste tijd zijn er veel meer meldingen, ook uit de rest van Nederland. Misschien als gevolg van gerichter zoeken.

Lees verder

De Levende Tuin

De campagne De Levende Tuin is de paraplu waaronder brancheorganisaties, tuincentra en hoveniers succesvol samenwerken met overheden en natuur- en milieuorganisaties. Het gezamenlijke doel: particulieren ertoe bewegen hun tuin groener in te richten.

Lees verder

Groene tafel 'Natuur en sport' (Afgerond)

Sport en natuur hebben beide een directe invloed op onze gezondheid. De Vlinderstichting organiseert 'groene tafels' om natuur en sport te verbinden.

Lees verder

Sinusbeheer: meanderend maaien voor biodiversiteit

Sinusbeheer is een innovatieve maaimethode die optimaal rekening houdt met biodiversiteit voor onder meer vlinders, bijen en planten.

Lees verder

Effecten van schapenbegrazing op de bruine eikenpage (Afgerond)

De bruine eikenpage staat als bedreigd op de Rode Lijst. Voor het behoud van de soort is het noodzakelijk dat het bosbeheer kleinschaliger wordt uitgevoerd. Zonder maatregelen zal de bruine eikenpage waarschijnlijk steeds zeldzamer worden.

Lees verder

Voorkom problemen met jakobskruiskruid

Jakobskruiskruid is een giftige plant. Maar voor heel veel insecten is het een belangrijke voedselbron. Op welke manier kunnen we de plant behouden en toch problemen voorkomen? Zes vragen en zes antwoorden.

Lees verder

Wat wij doen