Projecten

De Vlinderstichting is een projectenorganisatie. Ieder project komt ten goede aan de bescherming van vlinders. Wij zijn ervan overtuigd dat een actieve aanpak de vlinders in een opwaartse spiraal zal brengen. Door niet alleen te reageren op vragen, maar actief mensen en organisaties te benaderen. Door oog te hebben voor vlinders en de gemeente of natuurbeheerder een pluim te geven voor wat ze bereiken. Meer aandacht geeft meer draagvlak wat wij om kunnen zetten in meer donaties en meer projectfinancieringen. Het uiteindelijke doel: meer vlinders dan nu, zowel in natuurgebieden als bij iedereen in de tuin.

Bescherming van bedreigde vlinders

De Vlinderstichting houdt zich grootschalig bezig met de bescherming van bedreigde vlinders. Er moet nog heel veel gebeuren, maar gelukkig is er ook al heel veel gedaan. Hier is een overzicht te vinden van wat er allemaal op dit gebied gebeurt.

Lees verder

Stikstofdepositie

De laatste jaren is stikstof veel in het nieuws, omdat de gevolgen van de nieuwe wetgeving problematisch zijn voor de bouw . Weinig wordt er verteld waarom stikstofuitstoot nu eigenlijk zo problematisch is voor de natuur.

Lees verder

Monitoring gevlekte witsnuitlibel

De gevlekte witsnuitlibel is een libellensoort van de Habitatrichtlijn. Dat betekent dat de Staat van Instandhouding van deze soort goed in de gaten moet worden gehouden en dat in bepaalde gebieden rekening gehouden moet worden met deze soort.

Lees verder

Factsheet rivierrombout

De rivierrombout is een soort van de Habitatrichtlijn en daarmee wettelijk beschermd. Er mag dus niet zomaar gewerkt worden op locaties waar de rivierrombout (mogelijk) voorkomt, zoals langs de oevers van grote rivieren.

Lees verder

SPRING European Pollinator Monitoring Scheme

Dit is een groot Europees project waarin de bruikbaarheid van verschillende methoden wordt getoetst om de trend van bestuivers te meten. De Vlinderstichting coördineert daarin de onderdelen voor dagvlinders en nachtvlinders.

Lees verder

Argustelling

De provincie Friesland wil graag meer inzicht in twee van haar meest zeldzame soorten: de argusvlinder en de groene glazenmaker. Daarom zijn we in 2019 gestart met de Argustelling.

Lees verder

Libellencursussen

Libellen zijn geen makkelijke groep om op naam te brengen en beginners lopen nogal eens vast in al die kleine detailkenmerken. Daarom is De Vlinderstichting in 2020 gestart met het geven van libellencursussen.

Lees verder

SNL-monitoring

In het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap moeten natuurterreinen die subsidie ontvangen eens in de zes jaar geïnventariseerd worden. De insectengroepen dagvlinders, libellen en sprinkhanen maken deel uit van deze inventarisatie.

Lees verder

Sport en natuur (Afgerond)

Sport en natuur horen bij elkaar. Veel sporten vinden buiten plaats, en een mooie omgeving helpt om de sport nog intenser te beleven. Daarom zet De Vlinderstichting zich in om sportparken te vergroenen.

Lees verder

Basiskwaliteit Natuur

Om de natuur te kunnen beschermen en herstellen, moeten we niet alleen de zeldzame soorten helpen. Beter is het om niet te wachten totdat algemene soorten zeldzaam zijn geworden, maar direct iets te doen. Hier draagt Basiskwaliteit Natuur aan bij.

Lees verder

Bestuivers Donkse Laagten

In het Natura 2000-gebied Donkse Laagten in Zuid-Holland is in 2021 monitoring uitgevoerd van bestuivende insecten. Dit in het kader van het LIFE IP-project All4Biodiversity. Hierbij zijn agrarische percelen en natuurpercelen vergeleken.

Lees verder

Boeren aan het roer

Bij boeren aan het roer wordt boeren en boerinnen de kans gegeven zelf de biodiversiteit op eigen land te controleren. Ze krijgen hier ondersteuning en materiaal voor en leren zo hoe biodiversiteit verandert door zelf ingevoerde veranderingen.

Lees verder

Europese Rode Lijst Libellen

Samen met libellendeskundigen uit andere Europese landen werken we aan een nieuwe Rode Lijst.

Lees verder

Graslandvlinders in Noord-Holland

De kwaliteit van graslanden in Noord-Holland is over het algemeen slecht. Vanuit het actieve soortenbeleid van de provincie Noord-Holland wordt nu gewerkt aan behoud en herstel van graslandvlinderpopulaties.

Lees verder

OBN-brochure droge dooradering (Afgerond)

Landschapselementen zoals heggen, houtsingels, graften en dergelijke zijn van grote waarde voor planten en dieren in cultuurlandschappen.

Lees verder

Onder het Maaiveld

Onder het Maaiveld is een driejarig programma van IUCN NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW en het Centrum voor Bodemecologie. Samen met andere organisaties werken wij aan een structurele verandering in de omgang met onze waardevolle bodem.

Lees verder

Rotterdam de boer op!

De Vlinderstichting geeft inhoudelijk agro-ecologisch advies aan het project Rotterdam de boer op!  van 19 partners in de regio Rotterdam, onder aanvoering van Natuurmonumenten.

Lees verder

Showcase: landbouw en biodiversiteit bij elkaar brengen

De biodiversiteit van landbouwgrond neemt in heel Europa sterk af. SHOWCASE is een Europees project waarbij er gezocht wordt naar hoe de boeren kunnen profiteren van de inheemse biodiversiteit en andersom. Dit vijfjarige project is gestart in 2020.

Lees verder

Impuls structuurrijke bosranden (Afgerond)

Rond het jaar 1900 was hakhout het belangrijkste bostype in Nederland. Het is een belangrijk leefgebied voor veel vlinders, en daarom werkt De Vlinderstichting aan behoud van deze prachtige bossen.

Lees verder

Kroondomein Het Loo - monitoring flora en fauna

De doelstelling van dit project is om de monitoring van verschillende soortgroepen op Kroondomein Het Loo vanuit een centraal punt te coördineren, beschikbaar te maken en de kwaliteit ervan te waarborgen.

Lees verder

Tuinvlindertelling

Om erachter te komen hoe het met de vlinders in de tuin gaat, organiseert De Vlinderstichting ieder jaar de tuinvlindertelling.

Lees verder

Bronlibellen in de Esperloop (Afgerond)

In de Esperloop komen plant- en diersoorten voor die vroeger in de peelregio waarschijnlijk algemeen waren en nu zeldzaam zijn geworden. Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, De Vlinderstichting en de IVN werken samen om de Esperloop te herstellen

Lees verder

Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden - BIMAG

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben in een unieke samenwerking een monitoringprogramma ontwikkeld waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren.

Lees verder

Groene Trainees

Het Groen Traineeship is een organisatie, opgezet om jonge mensen tussen de 16 en 27 jaar de kans te geven hun duurzame doelen om te zetten in daden.

Lees verder

Eikenprocessierups

De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Deze nachtvlinder heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid door heel Nederland en kan in hoge dichtheden overlast veroorzaken.

Lees verder

Wat wij doen